Ok. 17 mln zł zostanie przekazanych w przyszłym roku na realizację Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który uchwalili rudzcy radni. To około 2 mln zł więcej niż w 2022 roku. – Z tych środków będą realizowane przede wszystkim zadania z zakresu pomocy społecznej, ale także warsztaty, wydarzenia czy inne formy aktywności, z których będą korzystać mieszkańcy Rudy Śląskiej – mówi wiceprezydent Anna Krzysteczko.

- Podstawą zarówno Programu, jak i całej współpracy rudzkiego samorządu i trzeciego sektora jest przede wszystkim partnerstwo – podkreśla Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych. – Mamy wspólne cele, razem definiujemy problemy społeczne, określamy sposób ich rozwiązywania i realizacji określonych zadań – wymienia. – Ma to wymierny wpływ na efektywność działań oraz partycypację rudzian w różnych formach aktywności proponowanych przez organizacje – dodaje. Warto podkreślić, że w 2021 roku beneficjentów zadań realizowanych przez rudzkie NGOsy było ponad 31 tys.

- Cieszę się, że w przyszłym roku do organizacji trafi więcej środków finansowych, ale oczywiście będziemy kontynuować również bliską współpracę pozafinansową – zapewnia Anna Krzysteczko. – Trzeci sektor jest ważnym filarem prawidłowo funkcjonującego miasta, więc nie wyobrażam sobie, by było inaczej – podkreśla.

Uchwalany co roku Program porządkuje kwestie współpracy miasta z NGO-sami. Środki z miejskiej kasy są przekazywane poprzez powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji lub poprzez wspieranie ich realizacji. Zlecenie zadań odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert lub w trybie pozakonkursowym. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą również z własnej inicjatywy złożyć ofertę wypełniania nowych zadań, bądź zaproponować inną formę realizacji dotychczasowych. Do tej pory organizacje nie korzystały z tej możliwości.

- Zachęcam rudzkie NGO-sy do takich inicjatyw i służę pomocą przy przygotowaniu odpowiedniego wniosku – mówi Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych. – W miarę możliwości finansowych wspieramy w formie tzw. „małych grantów” realizację zadań publicznych adresowanych do naszych mieszkańców. W tym trybie można pozyskać maksymalnie do 10 tys. zł, ale realizacja danego zadania nie może trwać dłużej niż 90 dni – wyjaśnia.

W ubiegłym roku 56 organizacji zrealizowało 58 zadań publicznych. Największe środki, bo prawie 6 mln zł, przeznaczono na działania związane z pomocą społeczną, wspieraniem rodzin i systemu pieczy zastępczej. Realizowały je na rzecz rudzian m.in.: Ośrodek Święta Elżbieta, Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Chorzowie czy Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Środki te posłużyły również na pomoc osobom bezdomnym, zapewnienie okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Obsługą procesu przekazywania i realizacji zadań zajmuje się Zespół ds. Organizacji Pozarządowych, który działa w strukturze Działu Realizacji Projektów w rudzkim MOPS-sie. Trzeba dodać, że na ten cel miasto otrzymało 5,5 mln zł z budżetu Wojewody Śląskiego.

W sumie w 2021 r. wysokość środków finansowych przekazanych z miejskiego budżetu wyniosła ok. 15 mln zł, natomiast pula środków własnych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych to 7,5 mln złotych. Rok wcześniej przekazano ponad 8 mln zł, a organizacje przeznaczyły blisko 6,5 mln zł ze środków własnych.

KOMENTARZE