Prezydent Michał Pierończyk otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok. Decyzję taką podjęli podczas dzisiejszej sesji rudzcy radni. Podjęte uchwały dotyczą oceny działalności prezydenta miasta za miniony rok, a ich rozpatrzenie jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym.

- Tego absolutorium i wotum zaufania nie udałoby mi się uzyskać, gdyby nie konstruktywna współpraca z Radą Miasta – tą i poprzedniej kadencji. Dzięki temu mogliśmy skutecznie realizować plany rozwojowe i inwestycyjne naszego miasta. Jeszcze raz za to dziękuję – podkreślał prezydent Michał Pierończyk.

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 15 radnych, a 10 radnych wstrzymało się od głosu, natomiast absolutorium udzielone zostało przy 14 głosach „za” oraz 10 wstrzymujących.

Wotum zaufania, którego udzielili radni, dotyczy podsumowania pracy prezydenta miasta w oparciu o raport o stanie miasta.

Sam raport zgodnie z wymogami określonymi w uchwale Rady Miasta składa się z czterech części oraz dwóch załączników. W pierwszej części raportu zawarte zostały dane dotyczące pracy Prezydenta Miasta, urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z większościowym udziałem miasta. To tu znajdują się m.in. informacje o dostępności prezydenta miasta dla mieszkańców. Można tu też przeczytać o współpracy rudzkiego samorządu w ramach różnych związków miast, a także o współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tej części raportu znajdują się również szczegółowe informacje o urzędzie miasta, jednostkach budżetowych czy miejskich spółkach.

Druga część raportu obejmuje realizację polityk, programów i strategii miasta. Omówiona została tam m.in. realizacja programów dotyczących: ochrony środowiska, ograniczenia niskiej emisji i gospodarki niskoemisyjnej, ochrony przed hałasem, usuwania azbestu, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a także planu adaptacji miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030. To tu znajdują się dane demograficzne. Według danych GUS na koniec grudnia 2023 r. w Rudzie Śląskiej mieszkały 130 302 osoby. Od tej liczby różnią się dane meldunkowe. Z nich wynika, że na koniec 2023 r. w Rudzie Śląskiej zameldowanych było 122 399 mieszkańców, dla porównania na koniec 2022 r. liczby te wynosiły odpowiednio: 131 532 oraz 124 034.

W drugiej części raportu zawarte zostały także szczegółowe informacje m.in. z zakresu oświaty, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, działalności miasta w zakresie kultury i sportu, gospodarki mieszkaniowej czy stanu mienia komunalnego. W dalszej części opracowania zawarto informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego (część III) oraz realizacji uchwał Rady Miasta Ruda Śląska (część IV). Do raportu dołączone zostało obszerne sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 r., a także sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

Udzielone przez radnych absolutorium jest z kolei oceną działalności prezydenta miasta za dany rok w oparciu o realizowany budżet. W tym przypadku ocenie podlegał rok 2023. Ubiegłoroczny budżet miasta po stronie dochodowej zamknął się kwotą 1,023 mld zł, natomiast wydatki wyniosły 1,135 mld zł.

W ubiegłym roku miasto najwięcej środków, bo 391,8 mln zł, czyli ponad 1/3 całego budżetu, przeznaczyło na oświatę, w dalszej kolejności na transport – 197,5 mln zł oraz na gospodarkę mieszkaniową, pomoc społeczną i rodzinę. Były to odpowiednio kwoty: 95,4 mln zł, 92,9 mln zł oraz 83,8 mln zł.

Wydatki inwestycyjne w 2023 r. wyniosły 264,9 mln zł i były one najwyższe w ostatnich 5 latach. Z tej puli pieniędzy najwięcej środków tradycyjnie przeznaczonych zostało na drogi. Była to kwota 146 mln zł, czyli ponad połowa tych wydatków. Z tej kwoty 42,8 mln zł wykorzystano na budowę trasy N-S od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej, natomiast 41,4 mln zł na przebudowę ul. Wolności. Ponad 30 mln zł z wydatków inwestycyjnych przeznaczono na inwestycje z zakresu mieszkalnictwa. Tu 11,6 ml zł wykorzystano na budowę mieszkań komunalnych przy ul. Bankowej, a 9,6 mln zł na modernizację i przebudowę budynków i lokali komunalnych. W zakresie oświaty 25,2 mln zł przeznaczono na budowę nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17.

Na koniec 2023 r. zadłużenie miasta wyniosło 367 mln zł i względem 2022 r. wzrosło o 74,9 mln zł, natomiast wskaźnik zadłużenia wciąż utrzymuje się na bezpiecznym poziomie i wyniósł on 35,87% w stosunku do uzyskanych dochodów ogółem.

Deficyt budżetowy w ubiegłym roku wyniósł 112,1 mln zł. Na jego poziom wpływ miały mniejsze dochody z tytułu udziałów w podatku PIT. – W ubiegłym roku były one mniejsze od tych w 2022 r. o 36,8 mln zł. Do tego trzeba doliczyć większe wydatki na wynagrodzenia, które były wyższe od tych w 2022 r. o ponad 38,8 mln zł. Jest to pokłosie podwyższenia kwoty pensji minimalnej, jak również waloryzacji wynagrodzeń w związku z poziomem inflacji – wylicza Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Uzyskany na koniec 2023 r. deficyt był też mniejszy o 12 mln zł niż wcześniej planowany. Dodatkowo planowana wcześniej ujemna nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 12 mln zł.

Co ciekawe, zgodnie z wyliczeniami Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wynika, że skumulowany ubytek dochodów z tytułu udziału w podatku PIT w latach 2019 – 2024 dla Rudy Śląskiej wyniósł ponad 304 mln zł. – Miasto otrzymało w tym czasie uzupełnienia tych udziałów, ale wyniosły one jedynie 119,3 mln zł. Wynika z tego, że realny ubytek w tym zakresie wyniósł 184,9 mln zł – podkreśla skarbnik miasta.

KOMENTARZE